Huisregels Illuminate 2018

In alle gevallen waar de huisregels en de algemene voorwaarden niet in voorzien beslist de organisatie, wat vervolgens bindend is.

De organisatie vertrouwd er op dat de huisregels/algemene voorwaarden van Illuminate/Stichting United Base Events ten allen tijden worden nageleefd. Tevens wordt er verwacht dat bezoekers zich ten allen tijden aan aanwijzingen door of vanwege de organisatie en/of bevoegd gezag opvolgt. Wanneer er in strijd met de huisregels en algemene voorwaarden gehandeld wordt, is de organisatie bevoegd om de desbetreffende persoon/personen de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen, zonder enige teruggave van entreegelden en/of andere vorm van compensatie.

Toegang tot het evenement

 • Bij de entree wordt u door de beveiligingsdienst gefouilleerd. Indien men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
 • De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Onder een geldig legitimatiebewijs verstaat Stichting United Base Events het volgende: rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.
 • De minimum leeftijd voor het verkrijgen van toegang tot Illuminate is 17 jaar, tenzij anders aangegeven. Bent u jonger dan 17 jaar, zal u geen toegang krijgen tot het evenement, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.
 • Alleen kaarten, verkrijgbaar bij de door Stichting United Base Events erkende verkoopadressen, zijn geldig. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Bij constatering van onrechtmatigheden wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat Stichting United Base Events gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

Aansprakelijkheid

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement.

Algemeen

 • Drugs en/ of andere verdovende middelen zijn verboden. Het bezit/gebruik hiervan zal leiden tot inbeslagname en mogelijk ontzegging van de (verdere) toegang tot het evenemententerrein. Stichting United Base Events is bevoegd om ter plekken een beslissing te maken die vervolgens opgevolgd dient te worden.
 • Het gebruiken of in bezit zijn van wapens is ten strengste verboden.
 • Bij constatering wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt u de toegang tot het terrein ontzegd.
 • Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.
 • Het is verboden eigen drank en etenswaren mee het terrein op te nemen.
 • In geval van het opzettelijk vernielen van de eigendommen van de organisatie en de door haar inschakelde derde partijen, zal de organisatie hiervan aangifte doen bij de politie, en wordt de desbetreffende persoon/personen de toegang tot het terrein ontzegd.
 • De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. Stichting United Base Events geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
 • Er zijn geen kluisjes op het evenemententerrein aanwezig. Wel kan er tegen betaling gebruik gemaakt worden van een ten alle tijden bewaakte garderobe. Stichting United Base Events raad aan om zaken als jassen en dergelijken hier in bewaring te geven. Het betreden van het evenement is geheel op eigen risico, Stichting United Base Events is dus niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal/beschadiging/ of op enkele andere wijze waardevermindering van de bij de garderobe ingeleverde spullen.
 • Bezoekers moeten zelf, indien noodzakelijk, zorg dragen voor kleding tegen regen en kou.

Wat je niet mee mag nemen

Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar het evenement of de parkeerplaatsen:

 • Glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken en hulpmiddelen), (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen, generatoren en muziekinstallaties;
 • Drugs;
 • Alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving;
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen). Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het terrein op;
 • Zelf meegenomen etenswaren en/of drank;
 • (Huis)dieren;
 • Je kunt bij de ingang gefouilleerd worden. Bovenstaande goederen worden in beslag genomen. Mocht je twijfelen of je iets mee mag nemen, informeer dan vooraf bij Stichting United Base Events. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Handel en verkoop

 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Stichting United Base Events goederen te verkopen op of rondom het evenemententerrein.
 • Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Aanwijzingen

 • Aanwijzingen van medewerkers van Stichting United Base Events alsmede Politie, Brandweer, EHBO, Security en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van Stichting United Base Events alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
 • Stichting United Base Events heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat zij gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
 • Toegang kan ten aller tijden worden ontzegt.

Gebruik van alcoholische dranken

 • Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik.
 • Stichting United Base Events de mogelijkheid om een bandje voor 18+ op het festivalterrein te halen. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan je een bandje halen bij een daarvoor aangewezen stand.

Munten

 • Op Illuminate gekochte munten zijn nog bruikbaar op latere edities tenzij anders aangegeven. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
 • Er kan op de evenementen van Stichting United Base Events alleen betaald worden met de daarvoor bestemde munten. Alle ingewisselde munten blijven eigendom van Stichting United Base Events, de munten die door de bezoeker nog in beheer zijn blijven in bruikleen.

Toegangsbewijzen en E-tickets

 • De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Stichting United Base Events.
 • Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerwijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerwijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 • Bij overtreding van dit verbod is Stichting United Base Events gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.
 • De organisatie heeft altijd het recht om tickets te annuleren. Indien dit gebeurt zal het volledige bedrag (exclusief fee) terug betaald worden aan de klant, mits er geen sprake is van wangedrag, overtreding van de huisregels of schending van de algemene voorwaarden.

Voor verdere informatie raadpleeg de FAQ, de algemene voorwaarden of mail naar info@unitedbase.nl